تکنیکهایی که برای جلب اعتماد کاربر برای طراحی سایت استفاده مشوند مهم هستند با ما همراه باشید تا با این تکنیک ها اشنا شوید.


کاربران با مشاهده یک سایت، به سرعت و بر اساس ظاهر یک سایت است که تصمیم به ماندن و یا رفتن به یک وب سایت دیگر می گیرند.