چگونه با همکاری در فروش فایل درامد کسب کنیم

خرید فالوور اینستاگرام
#1
آیــا دربــاره سیســتم همــکاری در فــروش و نحــوه کســب درآمــد از آن چیــزی شــنیده اید. در ایــن نوشــته میخواهیــم شــما را بــا ایــن شــیوه جدیــد بازاریابــی دردنیــا و مزیتهــای آن آشــنا کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید.صبـح زود بیدارشـدن، رانندگـی کـردن در اوج ترافیـک به سـوی محـل کار، خیابانهای مملـو از عابـران خـواب آلـود، بـا ذهنـی خسـته شـروع بـه کار کـردن و بـا انبوهـی ایمیــل و وظایــف کاری مواجــه شــدن، همــه اینهــا ناخوشــایند بــوده و میتوانــدآزاردهنـده باشـد.بـه جـای ایـن همـه یکنواختـی و دویـدن بـرای بدسـت آوردن اندکـی درآمـد، شـمامیتوانیـد درهـر کجـا و در هـر زمـان حتـی هنگامـی کـه در خـواب بـه سـر میبریـد،پـول بدسـت آوریـد کـه در واقـع ایـن موضـوع اولیـن و مهمتریـن مزیـت سیسـتم همــکاری در فــروش اســت. حــاال در ایــن نوشــته بــه شــما میگوییــم کــه اساســا
همـکاری در فـروش چیسـت.
سیسـتم همـکاری در فـروش یـک تاکتیـک مشـهور بـرای فـروش محصـوالت و ایجاددرآمـد شـناخته شـده اسـت، کـه بـرای هـر دو طـرف یعنـی تولیـد کننـده محصـول و بازاریـاب سـود بـه همـراه دارد و بـا پیدایـش آن اسـتفاده از تاکتیکهـای بازاریابـی سـنتی بـه حداقـل رسـیده اسـت.جالــب اســت بدانیــد 81 ٪ از برندهــا و 84 ٪از ناشــران از طریــق همیــن سیســتم بازاریابـی، قـدرت نفوذشـان را افزایـش دادهانـد کـه ایـن امارهمـراه بـا گسـترش ایـن سیســتم هــر ســاله در امریــکا رو بــه افزایــش اســت.خبرهــا حاکــی از افزایــش 10 ٪درصــدی درآمــد حاصــل از ایــن سیســتم فــروش بــه گـوش میرسـد کـه ایـن مقـدار تـا سـال 2020 بـه 8.6 میلیـارد دالر در آمریـکا خواهـدرسید .در سـال 2018 میـزان هزینـه صـرف شـده بـرای بازاریابـی محتـوا 62 ٪از کل هزینـه هــای بازاریابــی ســنتی بــوده، در حالــی کــه عملکــرد آن ســه برابــر ســایر روشهــاگـزارش شـده اسـت. درواقـع افزایـش 16 ٪درصـدی سفارشـات آنالیـن را میتـوان بــه تاثیــر ایــن نــوع سیســتم بازاریابــی نســبت داد.در بهـار سـال 2017 شـرکت آمـازون سـاختار سیسـتم همـکاری در فـروش خـود را بـه کلـی تغییـر داد بـه ایـن صـورت کـه یـک الـی ده درصـد از سـود حاصـل از فـروش محصـوالت بـه تولیـد کننـدگان و مابقـی بـه بازاریابـان تعلـق میگرفـت. ایـن اتفـاق یــک فرصتــی اســتثنایی را بــرای آنهــا رقــم زد کــه درآمــد خــود را بتواننــد بــه طــرزقابـل توجهـی افزایـش دهنـد.آیــا میدانیــد ایــن سیســتم کارآمــد کــه بســیاری از مــردم از آن منتفــع میشــوندچیســت و چگونــه کار میکنــد؟ایـن سیسـتم فرآینـدی اسـت کـه در آن افـراد بـا اسـتفاده از بازاریابـی محصـوالت شـرکتها کسـب درآمـد میکنـد کـه برخـاف مفهـوم پیچیـده آن، فراینـدی آسـان و بــدون پیچیدگــی اســت. بدیــن ترتیــب کــه بازاریــاب وابســته بــازار طرفــدار آن محصــول را شناســایی و بــرای آن گــروه خــاص تبلیــغ میکنــد. بــا اســتفاده از ایــن شــیوه هــم مصــرف کننــدگان از محصــول دلخــواه خــود مطلــع میشــوند و هــم درصــدی از قیمــت محصــول بــه عنــوان کمیســیون بــه بازاریــاب تعلــق میگیــرد.از آنجـا کـه سیسـتم همـکاری در فـروش از طریق تقسـیم فراینـد بازاریابـی محصوالت بیــن بازاریابــان مختلــف کــه بــه صــورت مســتقل از یکدیگــر کار میکننــد، عمــل میکنــد، میتوانــد بــه عنــوان اهرمــی مهــم در اســتفاده از تواناییهــای افــراد گوناگــون بــرای ارایــه یــک اســتراتژی بازاریابــی کارامــد و موثــر تلقــی شــود.فرایند بازاریابی در این سیستم سه رکن مهم دارد که عبارتند از:
1 .تولید کنندگان محصول
2 .همکاران فروش و یا تبلیغ کنندگان
3 .مصرف کنندگان
همکاری در فروش انواعی دارد که به معرفی یک نوع میپردازیم
همکاری در فروش فایل:
همانطور که می دانید امروزه گوشی های هوشمند و دسترسی کاربران به اینترنت بیشتر و آسان تر شده و خرید های آنلاینِ اینترنتی نسبت به گذشته افزایش یافته همچنین در کشور ما ایران که طبق آمار «سازمان داده ها و آمار اینترنت» بیش از 67 درصد جمعیت ایران از اینترنت استفاده می کنند ، یعنی نیمی از جمعیت کشورمان ایران ! حال با گسترش روز افزون کاربران در اینترنت کسب و کار های اینترنتی نیز رونق گرفته و می توان با جذب کاربران و خریداران می توانیم به کسب در آمد بپردازیم
شاید برای بعضی از دوستان همکاری در فروش فایل تعریف نشده باشد . که توضیح مختصری درباره آن می دهیم : file affiliate Marketing یا همان همکاری در فروش فایل یک طرح برای فروش فایل های قابل دانلود است این فایل های مجازی می توانند شنیداری ، دیداری ، خواندنی و ... باشند ، که شامل پاورپوینت طرح توجیهی تحقیق مقاله کاراموزی پروژه نمونه سوال ادبیات نظری تحقيق پرسشنامه و ...می باشد اینگونه سایت ها و یا سیستم ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد . سایت های یک طرفه و دو طرفه که به توضیح آنها می پردازیم
سایت های دو سویه : در این نوع وب ها مدیر و کاربر با یکدیگر همکاری داشته کاربر file را آپلود و از طریق سایت به فروش می رساند . سایت های سه سویه : در این نوع سایت ها سه نوع کاربر فعالیت دارند ، بازاریاب ، فروشنده و مدیر که این سه همکار با تعامل یکدیگر محصولی را به فروش می رسانند با فروش فایل عمده سهم به فروشنده و با تعیین درصد بازاریاب توسط فروشندگان درصدی به بازاریاب فایل و درصدی هم به مدیر سایت پرداخت می شود .در هردو نوع بیشترین سهم برای فروشنده (صاحب و آپلود کننده سایت می باشد) ، بازاریابی برای کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند بسیار مناسب است
 
#2
شاید بتوان یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های افیلیت مارکتینگ را امکان کار از خانه دانست. علاوه بر این، شروع به کار در این حوزه نیازی به سرمایه چشم‌گیر ندارد. هر کس می‌تواند در سیستم بازاریابی همکاری مشغول به کار شود. آزادی عمل بالای این شغل آن را به انتخابی مناسب برای فریلنسرها تبدیل کرده است. افراد شاغل در حوزه‌ افیلیت مارکتینگ مسیر کاری خود را آزادانه مشخص می‌کنند. آن‌ها کنترل کاملی بر زندگی حرفه‌ای خود دارند. حرفه بازاریابی همکاری درآمد و پاداشی متناسب با عملکرد فرد به او عطا می‌کند. از مهم‌ترین نکات در افیلیت مارکتینگ سئو است. یک فرد شاغل در این حوزه باید به خوبی ارزش‌های سئو را درک کرده و مهارت بالایی در پیاده‌سازی صحیح آن پیدا کند.
اکثر بازاریابان فعال در سیستم بازاریابی همکاری از روش‌هایی ثابت برای جذب و حفظ مشتریان استفاده می‌کنند. با این حال بین سازمان‌ها و افراد این حوزه تفاوت‌هایی وجود دارد. یکی از فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه‌ افیلیت مارکتینگ، اینفلوئنسرها هستند. اینفلوئنسر فردی است که به وسیله‌ محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی، توانایی تاثیر گذاری بر جمع کثیری از مردم را دارد. آن‌ها از طریق سیستم بازاریابی همکاری سود خوبی به جیب می‌زنند. دومین گروه فعال در حوزه‌ افیلیت مارکتنیگ، بلاگرها هستند. آن‌ها با آگاهی از نحوه‌ کار موتورهای جستجوگر اینترنتی، تاثیر فراوانی در میزان فروش یک محصول دارند.
از دیگر انواع بازاریابی همکاری خلق سایت‌های کوچک متمرکز است. سازمان‌های همکار می‌توانند با اشتراک تصاویر و لینک‌های مختص به بخشی از محتوای تولیدکننده، توجه گروه خاصی از مشتریان را به آن جلب کنند. یکی دیگر از راه‌های بازاریابی همکاری استفاده از اصول بازاریابی ایمیلی است. این روش با وجود قدیمی بودن هنوز کارآیی خود را از دست نداده و می‌تواند راهی مناسب برای شناساندن یک محصول به مخاطبان باشد. عامیانه‌ترین راه بازاریابی همکاری، تبلیغ محصولات در سایت‌های بزرگ و مشهور است. این سایت‌ها معمولا بخشی برای بنرها و لینک‌های متمرکز بر این حوزه دارند. آن‌ها بخشی از درآمد خود را از طریق برقراری ارتباط بین مخاطبان خود و همکاران دریافت می‌کنند.
 
بالا